Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 10k
10 december 2019
O-000046/2019
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
namens de PPE-Fractie
 Betreft: EU-strategie inzake handicaps na 2020

Volgens ramingen van de Commissie hebben 100 à 120 miljoen mensen die in de EU wonen een handicap en de huidige demografische trends wijzen erop dat het aantal personen met een handicap stijgt. Aangezien de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 bijna afloopt, willen we de Commissie het volgende vragen:

Beschikt de Commissie over geactualiseerde cijfers over het aantal personen met een handicap in Europa, en een uitsplitsing van die gegevens per lidstaat? Hoeveel personen met een handicap wonen er momenteel in de EU en is er een uitsplitsing van de gegevens naar geslacht beschikbaar? Zo neen, tegen wanneer denkt de Commissie over duidelijke prognoses voor de periode 2020-2030 te beschikken?

Kan de Commissie zich ertoe verbinden de financiering van instellingen te verminderen en in de plaats daarvan te kiezen voor sociale diensten voor personen met een handicap?

Welke financiële en personele middelen en mechanismen is de Commissie van plan te gebruiken om ervoor zorgen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap volledig ten uitvoer wordt gelegd en de rechten van personen met een handicap in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU worden geïntegreerd? Hoe is de Commissie voornemens deze tenuitvoerlegging te monitoren?

Welke specifieke maatregelen is de bevoegde commissaris van plan te treffen om te zorgen voor de tenuitvoerlegging van de Europese toegankelijkheidswet, waartoe zij zich in haar schriftelijke antwoorden aan het Parlement verbonden heeft?

Welke prioritaire gebieden zal de toekomstige Europese strategie inzake handicaps omvatten, welke concrete wetgevingsinitiatieven zullen er zijn en hoe is de Commissie voornemens daar meetbare doelstellingen voor vast te stellen?

Wat is volgens de Commissie de rol van de samenwerking met de privésector om de doelstellingen van de nieuwe strategie op een doeltreffende manier te verwezenlijken? Welke stimulansen zullen er zijn om dit te bevorderen?

Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat het recht op persoonlijke bijstand voor personen met een handicap in de hele Unie wordt gehandhaafd?

Op welke manier zal de Commissie garanderen dat nieuwe technologieën en manieren van werken nieuwe kansen creëren voor de integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt?

Wat zijn de strategieën van de Commissie om onderwijs voor iedereen toegankelijker en inclusiever te maken, door bijvoorbeeld het gebruik van KI en andere toegankelijke en betaalbare technologie aan te moedigen?

Ingediend: 10/12/2019

Vervalt: 11/03/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 december 2019Juridische mededeling