Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 10k
9. januára 2020
O-000004/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
v mene skupiny PPE
 Vec: Stratégia EÚ v oblasti mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a v ďalšom období

EÚ musí znížiť emisie CO₂ zo všetkých sektorov vrátane dopravy. Vytváranie ďalších dopravných činností zároveň EÚ prináša väčšie bohatstvo a prosperitu. Cenovo dostupná doprava okrem toho umožňuje voľný pohyb ľudí a tovaru, ktorý musíme zabezpečiť. Sloboda pohybu a právo na bezpečnú, efektívnu a udržateľnú dopravu majú zásadný význam a EÚ ich musí chrániť. Doprava a mobilita sú hybnou silou hospodárstva EÚ, takže zníženie emisií CO₂ treba dosiahnuť bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo hladké fungovanie týchto oblastí. Na to bude potrebná inteligentná stratégia pre mobilitu so zameraním na konkurencieschopnosť, udržateľnosť, ekonomickú stabilitu a životné prostredie.

V takejto stratégii sa musia stanoviť okamžité opatrenia potrebné na splnenie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií do roku 2030, ale zároveň aj navrhnúť opatrenia a procesy na obdobie po roku 2030, ktoré budú vychádzať z presných posúdení súčasného stavu a každodenných potrieb našej spoločnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

Pripraví Komisia komplexnú stratégiu v oblasti mobility a dopravy, ktorá bude obsahovať nielen krátkodobé a strednodobé opatrenia, ale aj opatrenia v dlhodobom horizonte?

Uvedie Komisia presnú výšku finančných prostriedkov potrebných na transformáciu odvetvia dopravy na uhlíkovo neutrálne odvetvie?

Pripraví Komisia komplexnú stratégiu, ktorá prepojí politiky v oblasti priemyslu, technológií a výskumu a vývoja, ako aj sociálne aspekty?

Predložené: 09/01/2020

Termín na zodpovedanie: 10/04/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. januára 2020Právne oznámenie