Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 24 ноември 2014 г. - Четвъртък, 27 ноември 2014 г.262k

  Понеделник, 24 ноември 2014 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Предложение за вот на недоверие на Комисията

Срок

ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Срок

Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

O-000082/2014

Европейска комисияREGI

Контрол на износа на изделия с двойна употреба

O-000081/2014

Европейска комисияINTA

Срок

Насоки на Комисията за оценка на въздействието

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 25 ноември 2014 г.

Разисквания09:00 - 11:00

Гласуване по искане за неотложна процедура (член 154)

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Срок

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“

O-000076/2014

Съвет на Европейския съюзEMPL

O-000077/2014

Европейска комисияEMPL

Тържествено заседание11:15 - 12:00

Обръщение на Негово Светейшество папа Франциск

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби

Срок

ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Срок

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“

Разисквания15:00 - 23:00

Бюджет за 2015 г.: Резултат от работата на Помирителния комитет

Борба с насилието над жените

O-000080/2014

Европейска комисияFEMM

Срок

Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията

O-000078/2014

Съвет на Европейския съюзLIBE

O-000079/2014

Европейска комисияLIBE

Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания

O-000085/2014

Европейска комисияS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година

O-000075/2014

Европейска комисияEMPL

Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта

O-000074/2014

Европейска комисияEMPL

Оценка на тестовете за устойчивост на банките

  Сряда, 26 ноември 2014 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции

Срок

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.)

Връчване на наградата „Сахаров“12:00 - 12:30

Награда "Сахаров" за 2014 г.

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:00

Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Срок

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.)

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Признаване на Палестина за държава

Срок

Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Резултати от срещата на Г-20

Срок

Единен цифров пазар

Срок

Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността

  Четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Недохранване при децата в развиващите се страни

O-000083/2014

Европейска комисияDEVE

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложение за вот на недоверие на Комисията

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период

Срок

Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.

Срок

Насоки на Комисията за оценка на въздействието

Срок

Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Срок

Единен цифров пазар

Срок

Недохранване при децата в развиващите се страни

Последно осъвременяване: 7 юни 2018 г.Правна информация