Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 24. listopadu 2014 - Čtvrtek, 27. listopadu 2014243k

  Pondělí, 24. listopadu 2014

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

Lhůta

EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Lhůta

Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

O-000082/2014

Evropská komiseREGI

Kontroly vývozu u zboží dvojího užití

O-000081/2014

Evropská komiseINTA

Lhůta

Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 25. listopadu 2014

Rozpravy09:00 - 11:00

Hlasování o žádosti o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Lhůta

Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

O-000076/2014

Rada Evropské unieEMPL

O-000077/2014

Evropská komiseEMPL

Slavnostní zasedání11:15 - 12:00

Projev Jeho Svatosti papeže Františka

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Agentuře kanadské pohraniční služby se Smlouvami

Lhůta

EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Lhůta

Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

Rozpravy15:00 - 23:00

Rozpočet na rok 2015: výsledky dohodovacího výboru

Boj proti násilí na ženách

O-000080/2014

Evropská komiseFEMM

Lhůta

Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci

O-000078/2014

Rada Evropské unieLIBE

O-000079/2014

Evropská komiseLIBE

Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku

O-000085/2014

Evropská komiseS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020

O-000075/2014

Evropská komiseEMPL

Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání

O-000074/2014

Evropská komiseEMPL

Vyhodnocení zátěžových testů bank

  Středa, 26. listopadu 2014

Rozpravy09:00 - 11:50

Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic

Lhůta

Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014)

Předání Sacharovovy ceny12:00 - 12:30

Sacharovova cena – 2014

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:00

Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Lhůta

Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014)

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Uznání palestinského státu

Lhůta

25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

Výsledky zasedání skupiny G20

Lhůta

Jednotný digitální trh

Lhůta

Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu

  Čtvrtek, 27. listopadu 2014

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Podvýživa dětí v rozvojových zemích

O-000083/2014

Evropská komiseDEVE

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Lhůta

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období

Lhůta

Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

Lhůta

Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů

Lhůta

25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

Lhůta

Jednotný digitální trh

Lhůta

Podvýživa dětí v rozvojových zemích

Poslední aktualizace: 7. června 2018Právní upozornění