Dagsorden
StrasbourgMandag den 24. november 2014 - Torsdag den 27. november 2014240k

  Mandag den 24. november 2014

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Frist

EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Frist

Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020

O-000082/2014

Europa-KommissionenREGI

Eksportkontrol af produkter med dobbelt anvendelse

O-000081/2014

Europa-KommissionenINTA

Frist

Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 25. november 2014

Forhandling09:00 - 11:00

Afstemning om uopsættelig forhandling (artikel 154)

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Frist

Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien

O-000076/2014

MinisterrådetEMPL

O-000077/2014

Europa-KommissionenEMPL

Højtideligt møde11:15 - 12:00

Tale ved Hans Hellighed Pave Frans

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til den canadiske grænsekontrolmyndighed er forenelig med traktaterne

Frist

EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Frist

Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien

Forhandling15:00 - 23:00

Budgettet for 2015: Resultat fra Forligsudvalget

Bekæmpelse af vold mod kvinder

O-000080/2014

Europa-KommissionenFEMM

Frist

Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration

O-000078/2014

MinisterrådetLIBE

O-000079/2014

Europa-KommissionenLIBE

Summariske udvisninger og den foreslåede legalisering af "hot returns" i Spanien

O-000085/2014

Europa-KommissionenS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020

O-000075/2014

Europa-KommissionenEMPL

Gennemførelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet

O-000074/2014

Europa-KommissionenEMPL

Evaluering af bankstresstestene

  Onsdag den 26. november 2014

Forhandling09:00 - 11:50

Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke

Frist

FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014)

Overrækkelse af Sakharov-prisen12:00 - 12:30

Sakharovprisen 2014

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:00

Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Frist

FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014)

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

Anerkendelse af Palæstina som stat

Frist

25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder

Resultaterne af G20-mødet

Frist

Digitalt indre marked

Frist

Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier

  Torsdag den 27. november 2014

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Fejlernæring af børn i udviklingslande

O-000083/2014

Europa-KommissionenDEVE

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Frist

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden

Frist

Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020

Frist

Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser

Frist

25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder

Frist

Digitalt indre marked

Frist

Fejlernæring af børn i udviklingslande

Seneste opdatering: 7. juni 2018Juridisk meddelelse