Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 - Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014267k

  Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

Προθεσμία

Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Προθεσμία

Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020

O-000082/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήREGI

Έλεγχοι στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης

O-000081/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήINTA

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Συζητήσεις09:00 - 11:00

Ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Προθεσμία

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

O-000076/2014

Συμβούλιο της Ευρωπαίκής ΕνωσηςEMPL

O-000077/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήEMPL

Πανηγυρική συνεδρίαση11:15 - 12:00

Ομιλία του Αγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Πρωτόκολλο για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Σύμβαση της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) από αερομεταφορείς προς το Γραφείο Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά

Προθεσμία

Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Προθεσμία

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προϋπολογισμός 2015: Αποτελέσματα της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

O-000080/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήFEMM

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση

O-000078/2014

Συμβούλιο της Ευρωπαίκής ΕνωσηςLIBE

O-000079/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήLIBE

Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των «εξαναγκαστικών επιστροφών» στην Ισπανία

O-000085/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020

O-000075/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήEMPL

Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση

O-000074/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήEMPL

Αξιολόγηση των δοκιμών αντοχής των τραπεζών

  Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Προθεσμία

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)

Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ12:00 - 12:30

Βραβείο Ζαχάρωφ - 2014

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:00

Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Προθεσμία

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης

Προθεσμία

25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Έκβαση της συνόδου της G20

Προθεσμία

Ενιαία ψηφιακή αγορά

Προθεσμία

H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων

  Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες

O-000083/2014

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήDEVE

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

Προθεσμία

Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου

Προθεσμία

25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Προθεσμία

Ενιαία ψηφιακή αγορά

Προθεσμία

Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου