Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 24. november 2014 - Neljapäev, 27. november 2014234k

  Esmaspäev, 24. november 2014

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Tähtaeg

EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Tähtaeg

Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

O-000082/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonREGI

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

O-000081/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonINTA

Tähtaeg

Komisjoni mõjuhindamise suunised

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 25. november 2014

Arutelud09:00 - 11:00

Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 154)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Tähtaeg

Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid

O-000076/2014

Euroopa Liidu NõukoguEMPL

O-000077/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonEMPL

Pidulik istung11:15 - 12:00

Tema Pühaduse paavst Franciscuse sõnavõtt

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega

Tähtaeg

EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Tähtaeg

Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid

Arutelud15:00 - 23:00

Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused

Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus

O-000080/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonFEMM

Tähtaeg

Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus

O-000078/2014

Euroopa Liidu NõukoguLIBE

O-000079/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonLIBE

Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias

O-000085/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020

O-000075/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonEMPL

Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine

O-000074/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonEMPL

Pankade stressitestide hindamine

  Kolmapäev, 26. november 2014

Arutelud09:00 - 11:50

Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett

Tähtaeg

ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)

Sahharovi auhinna kätteandmine12:00 - 12:30

Sahharovi auhind - 2014

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:00

Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Tähtaeg

ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Palestiina omariikluse tunnustamine

Tähtaeg

ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev

G20 kohtumise tulemused

Tähtaeg

Digitaalne ühtne turg

Tähtaeg

ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine

  Neljapäev, 27. november 2014

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Laste alatoitumus arengumaades

O-000083/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonDEVE

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Tähtaeg

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/… osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud

Tähtaeg

Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

Tähtaeg

Komisjoni mõjuhindamise suunised

Tähtaeg

ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev

Tähtaeg

Digitaalne ühtne turg

Tähtaeg

Laste alatoitumus arengumaades

Viimane päevakajastamine: 7. juuni 2018Õigusalane teave