Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2014 m. lapkričio 24 d. - Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d.241k

  Pirmadienis, 2014 m. lapkričio 24 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Galutinis terminas

ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Galutinis terminas

Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

O-000082/2014

Europos KomisijaREGI

Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

O-000081/2014

Europos KomisijaINTA

Galutinis terminas

Komisijos poveikio vertinimo gairės

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d.

Diskusijos09:00 - 11:00

Balsavimas dėl prašymo pradėti procedūrą skubos tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Galutinis terminas

Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

O-000076/2014

Europos Sąjungos TarybaEMPL

O-000077/2014

Europos KomisijaEMPL

Iškilmingas posėdis11:15 - 12:00

Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su Sutartimis

Galutinis terminas

ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Galutinis terminas

Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai

Diskusijos15:00 - 23:00

2015 m. biudžetas. Taikinimo komiteto rezultatai

Kova su smurtu prieš moteris

O-000080/2014

Europos KomisijaFEMM

Galutinis terminas

Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių

O-000078/2014

Europos Sąjungos TarybaLIBE

O-000079/2014

Europos KomisijaLIBE

Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje

O-000085/2014

Europos KomisijaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa

O-000075/2014

Europos KomisijaEMPL

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas

O-000074/2014

Europos KomisijaEMPL

Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas

  Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo priemonių rinkinys

Galutinis terminas

2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.)

Sacharovo premijos įteikimas12:00 - 12:30

2014 m. Sacharovo premija

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:00

Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Galutinis terminas

2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.)

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

Palestinos valstybingumo pripažinimas

Galutinis terminas

JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

G20 susitikimo rezultatai

Galutinis terminas

Bendroji skaitmeninė rinka

Galutinis terminas

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga

  Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

O-000083/2014

Europos KomisijaDEVE

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Galutinis terminas

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos

Galutinis terminas

Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką

Galutinis terminas

Komisijos poveikio vertinimo gairės

Galutinis terminas

JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

Galutinis terminas

Bendroji skaitmeninė rinka

Galutinis terminas

Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse

Atnaujinta: 2018 m. birželio 7 d.Teisinis pranešimas