Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2014. gada 24. novembris - Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris239k

  Pirmdiena, 2014. gada 24. novembris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

Termiņi

ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termiņi

2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums

O-000082/2014

Eiropas KomisijaREGI

Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole

O-000081/2014

Eiropas KomisijaINTA

Termiņi

Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Debates09:00 - 11:00

Balsošana par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 154. pants)

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termiņi

Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti

O-000076/2014

Eiropas Savienības PadomeEMPL

O-000077/2014

Eiropas KomisijaEMPL

Svinīgā sēde11:15 - 12:00

Viņa Svētības Romas pāvesta Franciska uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas un robežsardzes dienestam ir atbilstīgs Līgumiem

Termiņi

ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termiņi

Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti

Debates15:00 - 23:00

2015. gada budžets — Samierināšanas komitejas darba rezultāti

Vardarbības pret sievietēm apkarošana

O-000080/2014

Eiropas KomisijaFEMM

Termiņi

Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai

O-000078/2014

Eiropas Savienības PadomeLIBE

O-000079/2014

Eiropas KomisijaLIBE

Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā

O-000085/2014

Eiropas KomisijaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

ES stratēģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam

O-000075/2014

Eiropas KomisijaEMPL

Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana

O-000074/2014

Eiropas KomisijaEMPL

Banku spriedzes testu izvērtēšana

  Trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Debates09:00 - 11:50

Komisijas izstrādātā nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu tiesību aktu pakete

Termiņi

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP-20) Limā, Peru (2014. gada 1.-12. decembrī)

Saharova balvas piešķiršana12:00 - 12:30

Saharova balva — 2014. gads

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:00

Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Termiņi

ANO 2014. gada Klimata pārmaiņu konference (COP-20) Limā, Peru (2014. gada 1.-12. decembrī)

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Palestīnas valsts statusa atzīšana

Termiņi

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta

G20 valstu sanāksmes rezultāti

Termiņi

Digitālais vienotais tirgus

Termiņi

ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība

  Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs

O-000083/2014

Eiropas KomisijaDEVE

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Termiņi

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/... par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā

Termiņi

2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums

Termiņi

Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu

Termiņi

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta

Termiņi

Digitālais vienotais tirgus

Termiņi

Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. jūnijsJuridisks paziņojums