Program
ŠtrasburgPondelok, 24. novembra 2014 - Štvrtok, 27. novembra 2014244k

  Pondelok, 24. novembra 2014

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Termín

EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termín

Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

O-000082/2014

Európska komisiaREGI

Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím

O-000081/2014

Európska komisiaINTA

Termín

Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 25. novembra 2014

Rozpravy09:00 - 11:00

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup (článok 154)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva
rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termín

Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020

O-000076/2014

Rada Európskej únieEMPL

O-000077/2014

Európska komisiaEMPL

Slávnostná schôdza11:15 - 12:00

Príhovor Jeho svätosti pápeža Františka

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby

Termín

EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termín

Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020

Rozpravy15:00 - 23:00

Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru

Boj proti násiliu voči ženám

O-000080/2014

Európska komisiaFEMM

Termín

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii

O-000078/2014

Rada Európskej únieLIBE

O-000079/2014

Európska komisiaLIBE

Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku

O-000085/2014

Európska komisiaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020

O-000075/2014

Európska komisiaEMPL

Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní

O-000074/2014

Európska komisiaEMPL

Hodnotenie stresových testov bánk

  Streda, 26. novembra 2014

Rozpravy09:00 - 11:50

Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície

Termín

Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014)

Udelenie Sacharovovej ceny12:00 - 12:30

Sacharovova cena – 2014

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:00

Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Termín

Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014)

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Uznanie štátnej suverenity Palestíny

Termín

25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Výsledky stretnutia skupiny G20

Termín

Jednotný digitálny trh

Termín

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví

  Štvrtok, 27. novembra 2014

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

O-000083/2014

Európska komisiaDEVE

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Termín

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia

Termín

Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

Termín

Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu

Termín

25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Termín

Jednotný digitálny trh

Termín

Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

Posledná úprava: 7. júna 2018Právne oznámenie