Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 24 november 2014 - Torsdagen den 27 november 2014237k

  Måndagen den 24 november 2014

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Misstroendeförklaring mot kommissionen

Tidsfrist

EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Tidsfrist

Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

O-000082/2014

EuropakommissionenREGI

Exportkontroller för produkter med dubbla användningsområden

O-000081/2014

EuropakommissionenINTA

Tidsfrist

Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 25 november 2014

Debatt09:00 - 11:00

Omröstning om begäran om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Tidsfrist

Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin

O-000076/2014

Europeiska unionens rådEMPL

O-000077/2014

EuropakommissionenEMPL

Högtidligt möte11:15 - 12:00

Anförande av Hans helighet påven Franciskus

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen

Tidsfrist

EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Tidsfrist

Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin

Debatt15:00 - 23:00

Budget 2015: Förlikningskommitténs resultat

Bekämpning av våld mot kvinnor

O-000080/2014

EuropakommissionenFEMM

Tidsfrist

Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

O-000078/2014

Europeiska unionens rådLIBE

O-000079/2014

EuropakommissionenLIBE

Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") i Spanien

O-000085/2014

EuropakommissionenS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020

O-000075/2014

EuropakommissionenEMPL

Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet

O-000074/2014

EuropakommissionenEMPL

Utvärdering av bankstresstesterna

  Onsdagen den 26 november 2014

Debatt09:00 - 11:50

Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014)

Utdelning av Sacharovpriset12:00 - 12:30

Sacharovpriset 2014

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:00

Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014)

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Erkännande av Palestina som stat

Tidsfrist

25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

Resultatet av G20-mötet

Tidsfrist

Den digitala inre marknaden

Tidsfrist

Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin

  Torsdagen den 27 november 2014

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Undernäring bland barn i utvecklingsländer

O-000083/2014

EuropakommissionenDEVE

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Misstroendeförklaring mot kommissionen

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden

Tidsfrist

Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020

Tidsfrist

Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Tidsfrist

25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

Tidsfrist

Den digitala inre marknaden

Tidsfrist

Undernäring bland barn i utvecklingsländer

Senaste uppdatering: 7 juni 2018Rättsligt meddelande