Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Czwartek, 18 grudnia 2014 r.262k

  Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

A8-0036/2014

 ***

ENVIPilar Ayuso

Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw

Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu

Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

O-000092/2014

Komisja EuropejskaITRE

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 16 grudnia 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przegląd przepisów pakietów dotyczących zarządzania gospodarczego, sześciopaku i dwupaku

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności

A8-0059/2014

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

A8-0036/2014

 ***

ENVIPilar Ayuso

Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem

A8-0045/2014

 ***

ITREJerzy Buzek

Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą

A8-0039/2014

 ***

ITREJerzy Buzek

Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym

A8-0026/2014

 ***

INTAAlexander Graf Lambsdorff

Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

A8-0054/2014

 *

REGIIskra Mihaylova

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool

A8-0064/2014

BUDGDaniele Viotti

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.

A8-0062/2014

BUDGJan Olbrycht

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas

A8-0063/2014

BUDGMonika Vana

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France

A8-0065/2014

BUDGMarco Zanni

Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

A8-0070/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Program prac Komisji na rok 2015

Brak środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego

Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii

A8-0053/2014

 ***I

INTASorin Moisă

Termin

Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru

A8-0056/2014

 ***I

INTAHelmut Scholz

Termin

Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE

O-000089/2014

Rada Unii EuropejskiejLIBE

O-000090/2014

Komisja EuropejskaLIBE

  Środa, 17 grudnia 2014 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.)

(Wręczenie Nagrody LUX)11:50 - 12:15

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:20 - 14:00

Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii

A8-0053/2014

 ***I

INTASorin Moisă

Termin

Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru

A8-0056/2014

 ***I

INTAHelmut Scholz

Termin

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

A8-0068/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

A8-0069/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB)

A8-0076/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji

A8-0073/2014

BUDGPatricija Šulin

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienia ziemi w Grecji – burza lodowa w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r.

A8-0078/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB

A8-0074/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii

A8-0075/2014

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii

A8-0072/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r.

A8-0079/2014

BUDGGérard Deprez

Termin

Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich

A8-0066/2014

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termin

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami

A8-0077/2014

BUDGSiegfried Mureşan

Termin

Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych

A8-0071/2014

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

A8-0067/2014

BUDGEider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier

Termin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Termin

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim

Termin

ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) uzupełniającego dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Termin

Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Termin

Przyznanie Palestynie statusu państwa

Termin

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu

Termin

Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji

Debaty15:00 - 21:00

Termin

Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA

Termin

Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media

Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE”

  Czwartek, 18 grudnia 2014 r.

Debaty10:00 - 11:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Prześladowania demokratycznej opozycji w Wenezueli

Termin

Mauretania, w szczególności sprawa Birama Dah Abeida

Termin

Sudan: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego

GŁOSOWANIE (na zakończenie poprzedniej debaty), następnie wyjaśnienia dotyczące głosowania11:00 - 13:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Termin

Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją

A8-0042/2014

AFETAndrejs Mamikins

Układ o stowarzyszeniu z Gruzją

A8-0041/2014

 ***

AFETAndrejs Mamikins

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018Informacja prawna