Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Czwartek, 4 lutego 2016 r.223k

  Poniedziałek, 1 lutego 2016 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014

A8-0012/2016

ECONNotis Marias

Termin

Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej

O-000005/2016

Komisja EuropejskaINTA

Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią

O-000011/2016

Komisja EuropejskaINTA

Termin

Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 2 lutego 2016 r.

Debaty08:30 - 12:00

Termin

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego podatku od osób prawnych

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Toomasa Hendrika Ilvesa, prezydenta Estonii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Zasady regulujące przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

A8-0359/2015

 ***I

JURIHeidi Hautala

Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich

A8-0002/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Zmiany do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

A8-0001/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

A8-0007/2016

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą

A8-0008/2016

 *

LIBENathalie Griesbeck

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

A8-0015/2016

JURIKostas Chrysogonos

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

A8-0016/2016

JURIKostas Chrysogonos

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota

A8-0014/2016

JURILaura Ferrara

Termin

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Termin

Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Debaty15:00 - 23:00

Wspólna debata - -

Kryzys uchodźczy, kontrola granic zewnętrznych i przyszłość Schengen

Przestrzeganie międzynarodowej zasady non-refoulement

Finansowanie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Wzrost nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w Europie

Termin

Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.

O-000006/2016

Komisja EuropejskaFEMM

Działania Komisji na rzecz wykonania orzeczenia w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (obowiązek ustalenia kryteriów dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną)

O-000003/2016

Komisja EuropejskaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Przejrzystość i kontrola badań klinicznych

  Środa, 3 lutego 2016 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 12:00

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r.

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Muhammadu Buhariego, prezydenta Republiki Federalnej Nigerii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Układ o stowarzyszeniu UE-Mołdawia: klauzula ochronna i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł

A8-0364/2015

 ***I

INTAHelmut Scholz

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja: mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł

A8-0365/2015

 ***I

INTAGabrielius Landsbergis

Ratyfikacja traktatu z Marrakeszu, na podstawie otrzymanych petycji, zwłaszcza petycji 924/2011

Termin

Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi FG72

Termin

Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87708 × MON 89788

Termin

Sprzeciw na mocy art. 106 Regulaminu: zezwolenie na wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej soi MON 87705 × MON 89788

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6)

Termin

Negocjowanie porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Termin

Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r.

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r.

Termin

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską

Proces wyborczy na Haiti

Termin

Sytuacja w Libii

Sytuacja w Wenezueli

Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem

O-000153/2015

Rada Unii EuropejskiejINTA

Położenie kresu molestowaniu seksualnemu i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych

  Czwartek, 4 lutego 2016 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Regiony wyspiarskie

O-000013/2016

Komisja EuropejskaREGI

Termin

Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych

O-000012/2016

Komisja EuropejskaREGI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r.

Termin

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Regiony wyspiarskie

Termin

Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych

Termin

Sytuacja humanitarna w Jemenie

Termin

Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych

Debaty15:00 - 17:00

Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim

Termin

Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018Informacja prawna