Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 4 юли 2016 г. - Четвъртък, 7 юли 2016 г.241k

  Понеделник, 4 юли 2016 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Пределни стойности за извънпътната техника

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Срок

Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост

O-000094/2016

Европейска комисияEMPL

Срок

Етикетиране на енергийната ефективност

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 5 юли 2016 г.

Разисквания08:30 - 12:50

Преглед на нидерландското председателство

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот13:00 - 14:30

Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Пределни стойности за извънпътната техника

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Срок

Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Срок

Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Срок

Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Срок

Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Срок

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Срок

Европейска гранична и брегова охрана

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Срок

Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Срок

Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“

Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Сряда, 6 юли 2016 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Програма за дейността на словашкото председателство

Срок

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Участие на Азербайджан в програми на Съюза

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Срок

Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Срок

Етикетиране на енергийната ефективност

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Срок

Европейска гранична и брегова охрана

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Срок

Европейска агенция по морска безопасност

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Срок

Агенция на Общността за контрол на рибарството

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Срок

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Срок

Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“

Срок

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.

Срок

Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.

Срок

Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна банка за загуби що се отнася до Беларус

Срок

Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви

Разисквания15:00 - 23:00

Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС

Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес

Нова стратегия на ЕС относно Китай

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г.

Срок

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

Преразглеждане на стандартизирания подход към кредитния риск от Базелския комитет

Срок

Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни

  Четвъртък, 7 юли 2016 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Срок

Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Срок

Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни

Разисквания15:00 - 17:00

Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС

O-000073/2016

Европейска комисияAGRI

Предаване на лични данни на Китай

Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор

Последно осъвременяване: 7 май 2018 г.Правна информация