Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 4 juli 2016 - Torsdagen den 7 juli 2016218k

  Måndagen den 4 juli 2016

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet

O-000094/2016

EuropakommissionenEMPL

Tidsfrist

Energieffektivitetsmärkning

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 5 juli 2016

Debatt08:30 - 12:50

Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar13:00 - 14:30

Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Tidsfrist

Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Tidsfrist

En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Tidsfrist

Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tidsfrist

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Tidsfrist

Europeisk gräns- och kustbevakning

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Tidsfrist

Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Tidsfrist

Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Onsdagen den 6 juli 2016

Debatt09:00 - 12:20

Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Tidsfrist

Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Tidsfrist

Energieffektivitetsmärkning

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Tidsfrist

Europeisk gräns- och kustbevakning

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Tidsfrist

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Tidsfrist

Gemenskapens kontrollorgan för fiske

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tidsfrist

Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Tidsfrist

Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017

Tidsfrist

Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad gäller Vitryssland

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

Debatt15:00 - 23:00

En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik

Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern

Ny EU-strategi för Kina

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015

Tidsfrist

FN:s generalförsamlings 71:a session

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Skydd av visselblåsare

Baselkommitténs översyn av schablonmetoden för kreditrisk

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

  Torsdagen den 7 juli 2016

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

FN:s generalförsamlings 71:a session

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Tidsfrist

Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel

Debatt15:00 - 17:00

Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad

O-000073/2016

EuropakommissionenAGRI

Överföring av personuppgifter till Kina

Tillämpningen av lagen om minimilön i transportsektorn

Senaste uppdatering: 7 maj 2018Rättsligt meddelande