Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017217k

  Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ανακοινώσεις18:00 - 19:00

Ανακοίνωση των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου

  Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Ο χρόνος που έχει αναφέρεται στις διάφορες ψηφοφορίες για την εκλογή του Προέδρου είναι καθαρά ενδεικτικός

Εκλογές09:00 - 12:00

Σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Εκλογές13:00 - 15:00

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Εκλογές17:00 - 19:00

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Εκλογές20:00 - 23:00

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Οι ώρες διεξαγωγής των διαφόρων ψηφοφοριών για την εκλογή των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων είναι καθαρά ενδεικτικές.

Εκλογές09:00 - 11:00

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και ΚΥΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ11:00 - 13:00

Διάταξη των εργασιών

Εκλογές13:30 - 14:30

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

Συζητήσεις15:00 - 16:30

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016

Εκλογές16:30 - 17:00

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

ή

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Εκλογές18:00 - 18:30

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Εκλογές19:00 - 19:30

Προθεσμία

Διορισμοί σε επιτροπές

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Εκλογές20:00 - 20:30

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Συζητήσεις20:30 - 23:00

Πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης

  Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

A8-0391/2016

EMPLMaria João Rodrigues

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/2016

 ***I

INTAAdam Szejnfeld

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

A8-0311/2016

 ***I

INTAHannu Takkula

Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας

A8-0363/2016

 ***

AFETElmar Brok

Προθεσμία

Διορισμοί σε επιτροπές

Προθεσμία

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Προθεσμία

Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

A8-0384/2016

TRANInés Ayala Sender

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

A8-0391/2016

EMPLMaria João Rodrigues

Προθεσμία

Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου