Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 september 2017 - Torsdagen den 14 september 2017231k

  Måndagen den 11 september 2017

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Tidsfrist

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tidsfrist

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 12 september 2017

Debatt09:00 - 12:20

Tidsfrist

Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Tidsfrist

Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras

Uttalande av talmannen12:30

Uttalande av talmannen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

Tidsfrist

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Genomförande av medlingsdirektivet

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Franchising inom detaljhandeln

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

En rymdstrategi för Europa

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Tidsfrist

Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Tidsfrist

Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Tidsfrist

Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Valfångst i Norge

Tidsfrist

EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Tidsfrist

Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Debatt15:00 - 23:00

Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018

Tidsfrist

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Situationen i Nordkorea

Den senaste utvecklingen på migrationsområdet

Tidsfrist

Förbindelserna mellan Turkiet och EU

Situationen i Venezuela

Tidsfrist

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Onsdagen den 13 september 2017

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Tillståndet i unionen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

EU:s politiska förbindelser med Indien

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Tidsfrist

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tidsfrist

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Tidsfrist

Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 105: Kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU) .../... om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Tidsfrist

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Tidsfrist

EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

Tidsfrist

Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Debatt15:00 - 23:00

Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike

Brandsäkerhet i byggnader

Tidsfrist

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tidsfrist

Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkanen Irma

Tidsfrist

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Tidsfrist

Framtiden för Erasmus+-programmet

O-000062/2017

EuropakommissionenCULT

  Torsdagen den 14 september 2017

Debatt08:30 - 11:20

Tidsfrist

En ny kompetensagenda för Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Nordstream 2

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 14:00

Tidsfrist

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tidsfrist

Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Tidsfrist

Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Tidsfrist

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Tidsfrist

Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Tidsfrist

Framtiden för Erasmus+-programmet

Tidsfrist

En ny kompetensagenda för Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Större interpellationer15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 9 april 2018Rättsligt meddelande