Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 2 oktober 2017 - Torsdagen den 5 oktober 2017217k

  Måndagen den 2 oktober 2017

Debatt17:00 - 21:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 3 oktober 2017

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

Tidsfrist

Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Tidsfrist

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Tidsfrist

Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Tidsfrist

Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Tidsfrist

Bekämpning av it-brottslighet

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Tidsfrist

EU:s politiska förbindelser med Asean

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Situationen i Moldavien

Tidsfrist

Avskaffande av barnäktenskap

O-000064/2017

vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitikFEMM

Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

O-000068/2017

RådetENVI

O-000069/2017

KommissionenENVI

Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper

  Onsdagen den 4 oktober 2017

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Tidsfrist

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tidsfrist

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Tidsfrist

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 x A5547-127 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 106: förslag till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Tidsfrist

Avskaffande av barnäktenskap

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)

Debatt15:00 - 22:00

Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien

Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram

Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016

Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Interpols arresteringsorder (s.k. red notices)

Säkerheten på Europas vägar

O-000060/2017

KommissionenPPE

  Torsdagen den 5 oktober 2017

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Tidsfrist

Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Debatt15:00 - 16:00

En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin

O-000070/2017

Kommissionen

Senaste uppdatering: 9 april 2018Rättsligt meddelande