Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 23. oktoober 2017 - Neljapäev, 26. oktoober 2017228k

  Esmaspäev, 23. oktoober 2017

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

CE-märgisega väetisetooted

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 24. oktoober 2017

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:50

Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping

A8-0303/2017

 ***

TRANDominique Riquet

Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra

A8-0304/2017

 *

REGIIskra Mihaylova

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus

A8-0293/2017

 *

ITREMiroslav Poche

Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine

A8-0309/2017

 *

LIBEMichał Boni

ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve

A8-0296/2017

CONTDerek Vaughan

Tähtaeg

Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused

A8-0317/2017

 ***II

LIBETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Tähtaeg

CE-märgisega väetisetooted

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Tähtaeg

Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus

A8-0359/2016

 ***I

LIBEMichał Boni

Tähtaeg

Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine

A8-0285/2017

 ***I

PECHAlain Cadec

Tähtaeg

Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106)

Tähtaeg

Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel)

Tähtaeg

Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 x 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel)

Tähtaeg

Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 x Ms8 x Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel)

Paranduseelarve projekt nr 5: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine

A8-0301/2017

BUDGJens Geier

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile

A8-0298/2017

BUDGJens Geier

Tähtaeg

Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“

Tähtaeg

Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

A8-0295/2017

JURIVirginie Rozière

Tähtaeg

Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend

A8-0292/2017

EMPLLaura Agea

Arutelud15:00 - 22:00

Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod

A8-0299/2017

BUDGSiegfried Mureşan, Richard Ashworth

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A8-0291/2017

CONTBart Staes

Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum

Tähtaeg

Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

A8-0064/2017

 ***I

EMPLMarita Ulvskog

Tähtaeg

Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine

A8-0294/2017

LIBESoraya Post

  Kolmapäev, 25. oktoober 2017

Arutelud09:00 - 11:50

Ühine arutelu - Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem

Tähtaeg

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks

A8-0057/2017

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Tähtaeg

Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas

A8-0059/2017

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Tähtaeg

Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod

A8-0299/2017

BUDGSiegfried Mureşan, Richard Ashworth

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A8-0291/2017

CONTBart Staes

Tähtaeg

Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

A8-0064/2017

 ***I

EMPLMarita Ulvskog

Tähtaeg

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks

A8-0057/2017

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Tähtaeg

Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas

A8-0059/2017

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Tähtaeg

Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine

A8-0294/2017

LIBESoraya Post

Arutelud15:00 - 22:00

Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas

Tähtaeg

Euroala majanduspoliitika

A8-0310/2017

ECONGunnar Hökmark

Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine

Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism

  Neljapäev, 26. oktoober 2017

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015

A8-0265/2017

JURIKostas Chrysogonos

Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine

A8-0297/2017

JURILaura Ferrara

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine

Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine

A8-0297/2017

JURILaura Ferrara

Tähtaeg

Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik

A8-0387/2016

 ***I

ECONPaul Tang

Tähtaeg

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded

A8-0388/2016

 ***I

ECONOthmar Karas

Eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ning direktiivi 2002/58/EÜ kehtetuks tunnistamine (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

A8-0324/2017

 ***I

LIBEMarju Lauristin

Tähtaeg

Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis

Tähtaeg

Euroala majanduspoliitika

A8-0310/2017

ECONGunnar Hökmark

Tähtaeg

Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga

A8-0311/2017

INTADaniel Caspary

Tähtaeg

Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga

A8-0312/2017

INTADaniel Caspary

Tähtaeg

ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015

A8-0265/2017

JURIKostas Chrysogonos

Põhjalikumad arupärimised15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

Viimane päevakajastamine: 6. aprill 2018Õigusalane teave