Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 12 март 2018 г. - Четвъртък, 15 март 2018 г.258k

  Понеделник, 12 март 2018 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия

Срок

Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Борбата срещу насилието над жени и момичета и ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от страна на държавите – членки на ЕС

Срок

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Срок

Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 13 март 2018 г.

КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ09:00 - 12:20

Срок

Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г.

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Изпълнение на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Срок

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Срок

Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Срок

Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Срок

Изоставащи региони в ЕС

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Срок

Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Разисквания15:00 - 23:00

Общо разискване - МФР и собствени ресурси след 2020 г.

Срок

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Срок

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Срок

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Срок

Положението в Сирия

Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба

Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата ежегодна среща на министерско равнище

  Сряда, 14 март 2018 г.

Разисквания08:30 - 10:00

Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия

Разисквания10:00 - 11:50

Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

Статистиката за железопътния транспорт

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Срок

Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Срок

Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Срок

Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

Срок

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Срок

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Разисквания15:00 - 23:00

Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги

Срок

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова

Срок

Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

O-000006/2018

КомисияAGRI, INTA

Срок

Корпоративна социална отговорност

Срок

„Европас“: рамка за уменията и квалификациите

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Срок

Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Четвъртък, 15 март 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Общо разискване - Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони

Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони

O-000017/2018

КомисияINTA

Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони

O-000016/2018

КомисияDEVE

План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Срок

„Европас“: рамка за уменията и квалификациите

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Срок

Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Срок

Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Срок

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Срок

Обща основа за облагане с корпоративен данък

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Срок

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Срок

Положението в Сирия

Срок

Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

Срок

Корпоративна социална отговорност

Разисквания15:00 - 16:00

Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете

O-000005/2018

КомисияREGI

Последно осъвременяване: 26 март 2018 г.Правна информация