Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г.323k

  Понеделник, 16 април 2018 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Срок

Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 17 април 2018 г.

Разисквания09:00 - 10:00

Срок

Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз

Разисквания10:00 - 12:30

Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот13:00 - 14:30

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Срок

Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Срок

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Срок

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Срок

Енергийни характеристики на сградите

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Срок

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Срок

Равенството между половете в медийния сектор в ЕС

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Срок

Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор

Срок

Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Срок

Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Срок

Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците

Положението в Сирия

Срок

Положението в Русия

Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития

Срок

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция

Срок

Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Срок

Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Сряда, 18 април 2018 г.

КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ08:30 - 11:50

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22–23 март 2018 г.

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:30

Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Срок

График на месечните сесии на Парламента – 2019 г.

Рамково споразумение между ЕС и Австралия

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Срок

Опаковки и отпадъци от опаковки

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Отпадъци

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Депониране на отпадъци

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Процедурни правила при докладването в областта на околната среда

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Срок

Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия

Срок

Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците

Срок

Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Срок

Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Разисквания15:00 - 23:00

Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите

Срок

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Срок

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Срок

Биологично производство и етикетиране на биологични продукти

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Срок

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Срок

Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD))

O-000015/2018

СъветJURI

Срок

Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа

O-000008/2018

СъветENVI

O-000009/2018

КомисияENVI

  Четвъртък, 19 април 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Срок

Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия

O-000020/2018

КомисияCULT

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Срок

Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Срок

Биологично производство и етикетиране на биологични продукти

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Срок

Насоки за политиките за заетост на държавите членки

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Срок

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Срок

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова

Срок

Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз

Срок

Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция

Срок

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Срок

Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Срок

Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа

Срок

Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Срок

Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация