Dagsorden
StrasbourgMandag den 16. april 2018 - Torsdag den 19. april 2018285k

  Mandag den 16. april 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Frist

Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 17. april 2018

Forhandling09:00 - 10:00

Frist

Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union

Forhandling10:00 - 12:30

Drøftelse med Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer13:00 - 14:30

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU Mauritius: fiskerimuligheder og finansiel modydelse

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Aftale mellem EU og Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Frist

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Frist

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Frist

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Frist

Bygningers energimæssige ydeevne

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Frist

Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Frist

Ligestilling inden for mediesektoren i EU

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Frist

Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor

Frist

Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Frist

Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Frist

Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge

Situationen i Syrien

Frist

Situationen i Rusland

Fredsperspektiver på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling

Frist

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet

Frist

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Frist

Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Onsdag den 18. april 2018

PRIORITEREDE FORHANDLINGER08:30 - 11:50

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts 2018

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:30

Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Frist

Parlamentets mødekalender - 2019

Rammeaftalen mellem EU og Australien

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Frist

Emballage og emballageaffald

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Affald

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Deponering af affald

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Procedureregler på området miljørapportering

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Frist

Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Frist

Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge

Frist

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Frist

Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Frist

Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Frist

Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Frist

Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Frist

Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Forhandling15:00 - 23:00

Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation

Frist

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Frist

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Frist

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Frist

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Frist

Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

O-000015/2018

RådetJURI

Frist

Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa

O-000008/2018

RådetENVI

O-000009/2018

Kommissionen ENVI

  Torsdag den 19. april 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Frist

Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning

O-000020/2018

Kommissionen CULT

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Frist

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Frist

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Frist

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Frist

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Frist

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová

Frist

Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union

Frist

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet

Frist

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Frist

Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Frist

Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa

Frist

Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Frist

Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning

Større forespørgsler15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 19. april 2018Juridisk meddelelse