Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 19 Απριλίου 2018326k

  Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Προθεσμία

Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 10:00

Προθεσμία

Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συζητήσεις10:00 - 12:30

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου13:00 - 14:30

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Προθεσμία

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Προθεσμία

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Προθεσμία

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Προθεσμία

Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Προθεσμία

Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Προθεσμία

Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα

Προθεσμία

Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Προθεσμία

Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Προθεσμία

Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες

Η κατάσταση στη Συρία

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Ρωσία

Οι προοπτικές ειρήνευσης για την Κορεατική Χερσόνησο εν συνεχεία των πρόσφατων εξελίξεων

Προθεσμία

Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία

Προθεσμία

Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Προθεσμία

Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ08:30 - 11:50

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου 2018

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:30

Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019

Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο )

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Προθεσμία

Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Προθεσμία

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Προθεσμία

Απόβλητα

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Προθεσμία

Υγειονομική ταφή των αποβλήτων

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Προθεσμία

Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Προθεσμία

Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προθεσμία

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες

Προθεσμία

Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Προθεσμία

Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης

Προθεσμία

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Προθεσμία

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Προθεσμία

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Προθεσμία

Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD))

O-000015/2018

ΣυμβούλιοJURI

Προθεσμία

Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη

O-000008/2018

ΣυμβούλιοENVI

O-000009/2018

ΕπιτροπήENVI

  Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Προθεσμία

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια

O-000020/2018

ΕπιτροπήCULT

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Προθεσμία

Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Προθεσμία

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Προθεσμία

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Προθεσμία

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová

Προθεσμία

Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προθεσμία

Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία

Προθεσμία

Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Προθεσμία

Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη

Προθεσμία

Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Προθεσμία

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις15:00 - 16:00

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου