Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 16. aprill 2018 - Neljapäev, 19. aprill 2018281k

  Esmaspäev, 16. aprill 2018

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Tähtaeg

Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 17. aprill 2018

Arutelud09:00 - 10:00

Tähtaeg

Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone

Arutelud10:00 - 12:30

Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused13:00 - 14:30

ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Tähtaeg

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Tähtaeg

Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tähtaeg

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Tähtaeg

Hoonete energiatõhusus

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Tähtaeg

Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Tähtaeg

Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Tähtaeg

Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu

Tähtaeg

Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Tähtaeg

Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Tähtaeg

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel

Olukord Süürias

Tähtaeg

Olukord Venemaal

Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses

Tähtaeg

Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul

Tähtaeg

ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Tähtaeg

Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Kolmapäev, 18. aprill 2018

ESMATÄHTSAD ARUTELUD08:30 - 11:50

Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumise järeldused

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:30

Ajavahemiku kindlaksmääramine esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019

ELi ja Austraalia vaheline raamleping

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Tähtaeg

Pakendid ja pakendijäätmed

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tähtaeg

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tähtaeg

Jäätmed

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tähtaeg

Prügilad

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tähtaeg

Keskkonnaaruandluse menetlusnormid

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Tähtaeg

Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine

Tähtaeg

Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel

Tähtaeg

ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Tähtaeg

Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Arutelud15:00 - 23:00

Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu

Tähtaeg

Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Tähtaeg

Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Tähtaeg

Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Tähtaeg

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika aastaaruanne

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt

O-000015/2018

NõukoguJURI

Tähtaeg

Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas

O-000008/2018

NõukoguENVI

O-000009/2018

KomisjonENVI

  Neljapäev, 19. aprill 2018

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Tähtaeg

Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed

O-000020/2018

KomisjonCULT

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära järgimise kohustus

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Tähtaeg

Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Tähtaeg

Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Tähtaeg

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Tähtaeg

2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Tähtaeg

Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum

Tähtaeg

Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone

Tähtaeg

Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul

Tähtaeg

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika aastaaruanne

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Tähtaeg

Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas

Tähtaeg

Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Tähtaeg

Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed

Põhjalikumad arupärimised15:00 - 16:00

Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)

Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2018Õigusalane teave