Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 16. travnja 2018. - Četvrtak, 19. travnja 2018.283k

  Ponedjeljak, 16. travnja 2018.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Rok

Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 17. travnja 2018.

Rasprave09:00 - 10:00

Rok

Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji

Rasprave10:00 - 12:30

Rasprava s predsjednikom Francuske Republike Emmanuelom Macronom o budućnosti Europe

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja13:00 - 14:30

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Libanona: sudjelovanje Libanona u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između EU-a i Mauricijusa: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Rok

Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Rok

Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Rok

Energetska svojstva zgrada

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Rok

Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Rok

Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Rok

Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora

Rok

Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Rok

Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Rok

Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama

Stanje u Siriji

Rok

Stanje u Rusiji

Izgledi za mir na Korejskom poluotoku s obzirom na nedavna zbivanja

Rok

Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj

Rok

Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Rok

Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Srijeda, 18. travnja 2018.

KLJUČNE RASPRAVE08:30 - 11:50

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:30

Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Kalendar sjednica Parlamenta - 2019.

Okvirni sporazum između EU-a i Australije

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Rok

Ambalaža i ambalažni otpad

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Otpad

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Odlagališta otpada

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Rok

Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Rok

Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije

Rok

Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama

Rok

Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Rok

Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Rok

Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Rasprave15:00 - 23:00

Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije

Rok

Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Rok

Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Rok

Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Rok

Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD))

O-000015/2018

Vijeće JURI

Rok

Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi

O-000008/2018

Vijeće ENVI

O-000009/2018

KomisijaENVI

  Četvrtak, 19. travnja 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti

O-000020/2018

KomisijaCULT

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Rok

Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Rok

Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Rok

Smjernice politika zapošljavanja država članica

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Rok

Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019. – dio I. – Europski parlament

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Rok

Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove

Rok

Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji

Rok

Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj

Rok

Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Rok

Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Rok

Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi

Rok

Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti

Dulja zastupnička pitanja15:00 - 16:00

Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 19. travnja 2018.Pravna napomena