Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis286k

  Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Septītās vides rīcības programmas īstenošana

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termiņi

Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis

Debates09:00 - 10:00

Termiņi

Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā

Debates10:00 - 12:30

Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi13:00 - 14:30

ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Termiņi

Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termiņi

Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termiņi

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termiņi

Ēku energoefektivitāte

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Termiņi

Septītās vides rīcības programmas īstenošana

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termiņi

Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Termiņi

Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību

Termiņi

Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Termiņi

Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Termiņi

Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem

Stāvoklis Sīrijā

Termiņi

Stāvoklis Krievijā

Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību

Termiņi

Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā

Termiņi

ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termiņi

2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis

PRIORITĀRĀS DEBATES08:30 - 11:50

Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:30

Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termiņi

Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs

ES un Austrālijas Pamatnolīgums

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Termiņi

Iepakojums un izlietotais iepakojums

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Atkritumi

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Atkritumu poligoni

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Termiņi

Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā

Termiņi

Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem

Termiņi

ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termiņi

2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Termiņi

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Debates15:00 - 23:00

Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu

Termiņi

Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termiņi

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termiņi

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termiņi

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termiņi

Gada ziņojums par ES konkurences politiku

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Atsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana

O-000015/2018

PadomeJURI

Termiņi

Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā

O-000008/2018

PadomeENVI

O-000009/2018

KomisijaENVI

  Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termiņi

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi

O-000020/2018

KomisijaCULT

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termiņi

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termiņi

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termiņi

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Termiņi

Ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. finanšu gadam, I iedaļa — Eiropas Parlaments

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termiņi

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta

Termiņi

Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā

Termiņi

Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā

Termiņi

Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termiņi

Gada ziņojums par ES konkurences politiku

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Termiņi

Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā

Termiņi

Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termiņi

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi

Plašas interpelācijas15:00 - 16:00

Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. aprīlisJuridisks paziņojums