Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.292k

  Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termin

Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 17 kwietnia 2018 r.

Debaty09:00 - 10:00

Termin

Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej

Debaty10:00 - 12:30

Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania13:00 - 14:30

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Termin

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termin

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termin

Charakterystyka energetyczna budynków

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Termin

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termin

Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Termin

Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu

Termin

Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Termin

Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Termin

Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców

Sytuacja w Syrii

Termin

Sytuacja w Rosji

Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń

Termin

Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji

Termin

Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termin

Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Środa, 18 kwietnia 2018 r.

DEBATY PRIORYTETOWE08:30 - 11:50

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2018 r.

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:30

Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termin

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019

Umowa ramowa między UE a Australią

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Termin

Opakowania i odpady opakowaniowe

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Odpady

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Składowanie odpadów

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Termin

Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej

Termin

Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców

Termin

Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termin

Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Termin

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Debaty15:00 - 23:00

Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów

Termin

Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termin

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termin

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termin

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD))

Termin

Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie

O-000009/2018

KomisjaENVI

  Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termin

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania

O-000020/2018

KomisjaCULT

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termin

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termin

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termin

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termin

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej

Termin

Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej

Termin

Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji

Termin

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Termin

Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie

Termin

Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termin

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018Informacja prawna