Program
ŠtrasburgPondelok, 16. apríla 2018 - Štvrtok, 19. apríla 2018289k

  Pondelok, 16. apríla 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termín

Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 17. apríla 2018

Rozpravy09:00 - 10:00

Termín

Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii

Rozpravy10:00 - 12:30

Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania13:00 - 14:30

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Európska stratégia podpory bielkovinových plodín

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Termín

Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termín

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termín

Energetická hospodárnosť budov

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Termín

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Termín

Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Termín

Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora

Termín

Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Termín

Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Termín

Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch

Situácia v Sýrii

Termín

Situácia v Rusku

Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja

Termín

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku

Termín

Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termín

Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Streda, 18. apríla 2018

PREDNOSTNÉ ROZPRAVY08:30 - 11:50

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:30

Stanovenie obdobia pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termín

Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019

Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Termín

Obaly a odpady z obalov

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Odpad

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Skládky odpadov

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Termín

Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie

Termín

Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch

Termín

Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Termín

Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Termín

Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Termín

Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Rozpravy15:00 - 23:00

Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami

Termín

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termín

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termín

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termín

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termín

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD))

Termín

Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe

O-000009/2018

KomisiaENVI

  Štvrtok, 19. apríla 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termín

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia

O-000020/2018

KomisiaCULT

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Termín

Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Termín

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Termín

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Termín

Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Termín

Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Termín

Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii

Termín

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku

Termín

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Termín

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Termín

Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe

Termín

Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Termín

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 19. apríla 2018Právne oznámenie