Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 april 2018 - Torsdagen den 19 april 2018279k

  Måndagen den 16 april 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Tidsfrist

Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 17 april 2018

Debatt09:00 - 10:00

Tidsfrist

Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen

Debatt10:00 - 12:30

Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar13:00 - 14:30

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

En europeisk strategi för främjande av proteingrödor

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Tidsfrist

Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Tidsfrist

Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tidsfrist

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Tidsfrist

Byggnaders energiprestanda

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Tidsfrist

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Tidsfrist

Jämställdhet inom mediesektorn i EU

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Tidsfrist

Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn

Tidsfrist

Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Tidsfrist

En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Tidsfrist

Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar

Situationen i Syrien

Tidsfrist

Situationen i Ryssland

Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling

Tidsfrist

Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Tidsfrist

Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Onsdagen den 18 april 2018

PRIORITERADE DEBATTER08:30 - 11:50

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:30

Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Tidsfrist

Parlamentets sammanträdeskalender för 2019

Ramavtalet mellan EU och Australien

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Tidsfrist

Förpackningar och förpackningsavfall

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Avfall

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Deponering av avfall

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Förfaranderegler i fråga om miljörapportering

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Tidsfrist

Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare

Tidsfrist

Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Tidsfrist

Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Debatt15:00 - 23:00

Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation

Tidsfrist

Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Tidsfrist

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Tidsfrist

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Tidsfrist

Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Tidsfrist

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD))

O-000015/2018

RådetJURI

Tidsfrist

Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa

O-000008/2018

RådetENVI

O-000009/2018

KommissionenENVI

  Torsdagen den 19 april 2018

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Tidsfrist

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning

O-000020/2018

KommissionenCULT

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Tidsfrist

Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Tidsfrist

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Tidsfrist

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Tidsfrist

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová

Tidsfrist

Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen

Tidsfrist

Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet

Tidsfrist

Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Tidsfrist

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Tidsfrist

Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Tidsfrist

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning

Större interpellationer15:00 - 16:00

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande