Дневен ред
БрюкселСряда, 2 май 2018 г. - Четвъртък, 3 май 2018 г.224k

  Сряда, 2 май 2018 г.

Разисквания13:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Прието решение на Комисията относно пакета от мерки за МФР за периода след 2020 г.

Срок

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г.

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Срок

Президентски избори във Венесуела

Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Срок

Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Престъпления, свързани с преследване, и защита на жертвите в ЕС

Прилагане на международните стандарти в областта на сексуалното насилие от страна на Испания в контекста на делото „Ла Манада“

Срок

Закрилата на децата мигранти

O-000031/2018

КомисияPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Срок

Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

O-000040/2018

СъветENVI

O-000041/2018

КомисияENVI

Преодоляване на проблемите с безопасността в селското стопанство в ЕС

O-000012/2018

КомисияPPE

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 3 май 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Срок

Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1

Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура

Срок

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г.

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Срок

Президентски избори във Венесуела

Срок

Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Срок

Закрилата на децата мигранти

Срок

Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

Срок

Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Срок

Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Последно осъвременяване: 2 май 2018 г.Правна информация