Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs233k

  Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi

Termiņi

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termiņi

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 29. maijs

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi

Termiņi

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Gvinejas Republikas prezidenta Alpha Condé uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana

Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā

A8-0149/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija)

A8-0154/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros

A8-0151/2018

 ***

INTATiziana Beghin

ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros

A8-0152/2018

 ***

INTATiziana Beghin

ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā

A8-0147/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē

A8-0163/2018

PECHClara Eugenia Aguilera García

Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termiņi

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termiņi

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Termiņi

Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termiņi

Ilgtspējīgas finanses

A8-0164/2018

ECONMolly Scott Cato

Termiņi

ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā

A8-0161/2018

JURIJytte Guteland

Debates15:00 - 23:00

Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija

Termiņi

Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termiņi

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termiņi

Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termiņi

Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

  Trešdiena, 2018. gada 30. maijs

Debates09:00 - 11:30

Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Kolumbijas Republikas prezidenta Juan Manuel Santos Calderón uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

A8-0175/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

A8-0176/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termiņi

Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

A8-0172/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123)

Termiņi

Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem

A8-0156/2018

PECHLinnéa Engström

Termiņi

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Termiņi

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana

A8-0170/2018

JURI, AFCOPavel Svoboda, Richard Corbett

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi

Termiņi

Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termiņi

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termiņi

Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

Debates15:00 - 23:00

ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ

Termiņi

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija)

O-000027/2018

KomisijaJURI

Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem

IPA līdzekļu izmantošana Turcijā

Termiņi

Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termiņi

ES jaunatnes stratēģijas īstenošana

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Ekodizaina direktīvas īstenošana

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

  Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu

O-000054/2018

KomisijaPETI

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana

Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Termiņi

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

Termiņi

Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termiņi

ES jaunatnes stratēģijas īstenošana

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Ekodizaina direktīvas īstenošana

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

Termiņi

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu

Plašas interpelācijas15:00 - 16:00

Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. maijsJuridisks paziņojums