Program
ŠtrasburgPondelok, 28. mája 2018 - Štvrtok, 31. mája 2018235k

  Pondelok, 28. mája 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility

Termín

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termín

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termín

Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 29. mája 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje

Termín

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Príhovor Alphu Condého, prezidenta Guinejskej republiky

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus

Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori

A8-0149/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie)

A8-0154/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií

A8-0151/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií

A8-0152/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty

A8-0147/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

A8-0163/2018

PECHClara Eugenia Aguilera García

Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013

A8-0157/2018

AGRINicola Caputo

Termín

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termín

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

A8-0319/2017

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius

Termín

Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termín

Udržateľné financie

A8-0164/2018

ECONMolly Scott Cato

Termín

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017

A8-0161/2018

JURIJytte Guteland

Rozpravy15:00 - 23:00

Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema

Termín

Situácia v Nikarague

Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ

Termín

Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termín

Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termín

Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termín

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

  Streda, 30. mája 2018

Rozpravy09:00 - 11:30

Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Príhovor Juana Manuela Santosa Calderóna, prezidenta Kolumbijskej republiky

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

A8-0175/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

A8-0176/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Termín

Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

A8-0182/2018

 ***II

INTAChristofer Fjellner

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie

A8-0172/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123)

Termín

Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ

A8-0156/2018

PECHLinnéa Engström

Termín

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

A8-0178/2018

AGRIHerbert Dorfmann

Termín

Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

A8-0170/2018

JURI, AFCOPavel Svoboda, Richard Corbett

Termín

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje

Termín

Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi

A8-0159/2018

AFETPier Antonio Panzeri

Termín

Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru

A8-0160/2018

LIBECarlos Coelho

Termín

Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

A8-0168/2018

LIBE, FEMMTeresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky

A8-0166/2018

INTATokia Saïfi

Rozpravy15:00 - 23:00

Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie)

O-000027/2018

KomisiaJURI

Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny

Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku

Termín

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termín

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termín

Vykonávanie smernice o ekodizajne

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

  Štvrtok, 31. mája 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas

O-000054/2018

KomisiaPETI

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry

Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ

A8-0155/2018

TRANIsmail Ertug

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termín

Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020

Termín

Situácia v Nikarague

Termín

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien

A8-0167/2018

DEVE, FEMMLinda McAvan, Dubravka Šuica

Termín

Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež

A8-0162/2018

CULTEider Gardiazabal Rubial

Termín

Vykonávanie smernice o ekodizajne

A8-0165/2018

ENVIFrédérique Ries

Termín

Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas

Veľké interpelácie15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie