Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 септември 2018 г. - Четвъртък, 13 септември 2018 г.257k

  Понеделник, 10 септември 2018 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Европейски корпус за солидарност

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Срок

Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Специфични мерки за Гърция

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Срок

Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 11 септември 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:30

Разискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа

Тържествено заседание12:00 - 12:30

Реч на Мишел Аун, президент на Република Ливан

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Еквивалентност на полските инспекции

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Специфични мерки за Гърция

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Срок

Европейски корпус за солидарност

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Срок

Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Срок

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Срок

Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Срок

Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Срок

Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Разисквания15:00 - 24:00

Срок

Положението в Унгария

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Срок

Авторското право в цифровия единен пазар

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Срок

Автономни оръжейни системи

Срок

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието

Срок

Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

Срок

Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Срок

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Срок

Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Сряда, 12 септември 2018 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Състоянието на Съюза

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение)

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Срок

Авторското право в цифровия единен пазар

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Срок

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Срок

Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Срок

Положението в Унгария

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Срок

Автономни оръжейни системи

Срок

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Срок

Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Разисквания15:00 - 23:00

Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност

Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година

Срок

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Срок

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Срок

Единен цифров портал

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Срок

Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Четвъртък, 13 септември 2018 г.

Разисквания08:30 - 11:45

Срок

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Срок

Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония11:45 - 12:15

Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:15 - 14:15

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Срок

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Срок

Единен цифров портал

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Срок

Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС

Срок

Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

Срок

Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Срок

Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците

Срок

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Срок

Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Срок

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Срок

Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация