Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 1 октомври 2018 г. - Четвъртък, 4 октомври 2018 г.253k

  Понеделник, 1 октомври 2018 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Оценка на здравните технологии

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения

O-000072/2018

КомисияGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Срок

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“

Срок

Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството

O-000092/2018

КомисияITRE

Срок

Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 2 октомври 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2018 г.

Тържествено заседание11:30 - 12:00

Обръщение на Мило Джуканович, президент на Черна гора

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Мароко: ред и условия за участието на Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Включване на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Срок

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Срок

Проект на коригиращ бюджет № 5/2018: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство и за хуманитарната помощ за други неотложни действия

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека

O-000078/2018

СъветDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност DEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

КомисияDEVE, INTA, AFET

Подкрепа от ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток след оттеглянето от САЩ на предоставяното от тях финансиране за тази агенция

Срок

Положението в Йемен

Срок

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Срок

Зараждане на неофашистко насилие в Европа

Лишаване от избирателни права в ЕС

O-000069/2018

СъветPETI

O-000070/2018

КомисияPETI

  Сряда, 3 октомври 2018 г.

Разисквания09:00 - 10:00

Срок

Принципите на правовата държава в Румъния

Разисквания10:00 - 12:30

Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Срок

Оценка на здравните технологии

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Срок

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Срок

Ставки на ДДС

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Срок

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“

Срок

Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството

Срок

Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Разисквания15:00 - 23:00

Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите

Срок

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Срок

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Срок

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС

Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи

Срок

Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС

  Четвъртък, 4 октомври 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Срок

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Срок

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Срок

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Срок

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека

Срок

Положението в Йемен

Срок

Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС

Разисквания15:00 - 16:00

Срок

Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

O-000095/2018

Комисия

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация