Dagsorden
StrasbourgMandag den 1. oktober 2018 - Torsdag den 4. oktober 2018229k

  Mandag den 1. oktober 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Medicinsk teknologivurdering

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Gennemførelse af Rådets retningslinjer om LGBTI-personer i forhold til situationen i Tjetjenien

O-000072/2018

Kommissionen GUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Frist

International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter

Frist

Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling

O-000092/2018

Kommissionen ITRE

Frist

EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 2. oktober 2018

Forhandling09:00 - 11:20

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018

Højtideligt møde11:30 - 12:00

Tale ved Milo Đukanović, Montenegros præsident

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Lufttransportaftale mellem EU og Canada

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Frist

Udbud af audiovisuelle medietjenester

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne

O-000078/2018

RådetDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

Næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

Kommissionen DEVE, INTA, AFET

EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA

Frist

Situationen i Yemen

Frist

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Frist

Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa

Fratagelse af stemmerettigheder i EU

O-000069/2018

RådetPETI

O-000070/2018

Kommissionen PETI

  Onsdag den 3. oktober 2018

Forhandling09:00 - 10:00

Frist

Retsstatsprincippet i Rumænien

Forhandling10:00 - 12:30

Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Frist

Medicinsk teknologivurdering

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Frist

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Frist

Satser for merværdiafgiften

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Frist

International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter

Frist

Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling

Frist

EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Forhandling15:00 - 23:00

Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed

Frist

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Frist

Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Frist

Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU

Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder

Frist

Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter

  Torsdag den 4. oktober 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Strategipakken for offentlige udbud

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Strategipakken for offentlige udbud

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Frist

EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Frist

Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Frist

Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Frist

EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne

Frist

Situationen i Yemen

Frist

Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter

Forhandling15:00 - 16:00

Frist

Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger

O-000095/2018

Kommissionen

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse