Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018261k

  Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ σε σχέση με την κατάσταση στην Τσετσενία

O-000072/2018

ΕπιτροπήGUE/NGL, S&D, ALDE, Verts/ALE

Προθεσμία

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Προθεσμία

Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση

O-000092/2018

ΕπιτροπήITRE

Προθεσμία

Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:20

Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2018

Πανηγυρική συνεδρίαση11:30 - 12:00

Ομιλία του Milo Đukanović, Προέδρου του Μαυροβουνίου

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

A8-0291/2018

JURILaura Ferrara

Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

A8-0290/2018

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

A8-0281/2018

 ***

ITREAldo Patriciello

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά

A8-0254/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

A8-0284/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities

A8-0294/2018

BUDGIvana Maletić

Προθεσμία

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις

A8-0292/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

O-000078/2018

ΣυμβούλιοDEVE, INTA, AFET

O-000074/2018

ΑΠ/ΥΕDEVE, INTA, AFET

O-000075/2018

ΕπιτροπήDEVE, INTA, AFET

Στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν την παροχή οικονομικής στήριξης στην UNRWA

Προθεσμία

Κατάσταση στην Υεμένη

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Προθεσμία

Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη

Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

O-000069/2018

ΣυμβούλιοPETI

O-000070/2018

ΕπιτροπήPETI

  Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 10:00

Προθεσμία

Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία

Συζητήσεις10:00 - 12:30

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

A8-0280/2018

 *

ECONJeppe Kofod

ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης

A8-0283/2018

 *

ECONSirpa Pietikäinen

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου

A8-0285/2018

 *

ECONIvana Maletić

Προθεσμία

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Προθεσμία

Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

A8-0279/2018

 *

ECONTibor Szanyi

Προθεσμία

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Προθεσμία

Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση

Προθεσμία

Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Ελάχιστο εισόδημα για μια δίκαιη Ευρώπη: δικαίωμα για τους πολίτες

Προθεσμία

Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Προθεσμία

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Προθεσμία

Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ

Ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο: παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Προθεσμία

Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ

  Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις

A8-0229/2018

IMCOCarlos Coelho

Προθεσμία

Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)

A8-0320/2017

 ***I

LIBEAxel Voss

Προθεσμία

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

A8-0001/2018

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Προθεσμία

Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0201/2018

 ***I

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Προθεσμία

Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Προθεσμία

Κατάσταση στην Υεμένη

Προθεσμία

Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Προθεσμία

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

O-000095/2018

Επιτροπή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου