Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 декември 2018 г. - Четвъртък, 13 декември 2018 г.279k

  Понеделник, 10 декември 2018 г.

Разисквания17:00 - 24:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Срок

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Срок

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Срок

Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 11 декември 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г.

Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Координация на системите за социална сигурност

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Създаване на Европейски орган по заетостта

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Срок

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Срок

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Срок

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Срок

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Срок

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Срок

Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Срок

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Срок

Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Срок

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти

Срок

Хуманитарни визи

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Срок

Визов кодекс

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Срок

Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за самоначисляване във връзка с доставките на стоки и услуги над определен праг

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Срок

Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Срок

Военна мобилност

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Срок

Нова европейска програма за култура

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Разисквания15:00 - 24:00

Срок

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ

Срок

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Срок

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Срок

Създаване на Механизъм за свързване на Европа

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Срок

Създаване на Европейски фонд за отбрана

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Сряда, 12 декември 2018 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ10:00 - 12:00

Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа

Връчване на наградата „Сахаров“12:00 - 12:30

Връчване на наградата „Сахаров“

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Срок

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели

Срок

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Срок

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Срок

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Срок

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Срок

Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Срок

Пакет за единния пазар

Срок

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Срок

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Срок

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Срок

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Разисквания15:00 - 17:00

Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)17:00 - 18:00

Срок

Създаване на Европейски фонд за отбрана

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Срок

Създаване на Механизъм за свързване на Европа

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Разисквания (в края на гласуванията)18:00 - 24:00

Срок

Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република

Ускорено разрешаване на търговски спорове

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Срок

Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Срок

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Срок

Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Срок

Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Четвъртък, 13 декември 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Ускорено разрешаване на търговски спорове

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Блокова верига: далновидна търговска политика

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Срок

Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Срок

Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Срок

Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Срок

Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Срок

Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония

Срок

Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република

Срок

Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Срок

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Разисквания15:00 - 16:30

Редки заболявания

O-000118/2018

КомисияENVI

Разпространение на африканската чума по свинете

O-000124/2018

КомисияAGRI

Последно осъвременяване: 13 декември 2018 г.Правна информация