Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. december 2018 - Torsdag den 13. december 2018249k

  Mandag den 10. december 2018

Forhandling17:00 - 24:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Frist

Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Frist

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Frist

Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 11. december 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december

Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinering af de sociale sikringsordninger

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Frist

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Frist

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Frist

Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Frist

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Frist

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Frist

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Frist

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Frist

Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Frist

Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter

Frist

Humanitære visa

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Visumkodeks

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Frist

Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Frist

Militær mobilitet

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Frist

En ny europæisk kulturdagsorden

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Forhandling15:00 - 24:00

Frist

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas

Frist

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Frist

EU’s associeringsaftale med Ukraine

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Frist

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Frist

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Frist

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Onsdag den 12. december 2018

PRIORITERET FORHANDLING10:00 - 12:00

Drøftelse med Republikken Cyperns præsident, Nicos Anastasiades, om Europas fremtid

Overrækkelse af Sakharov-prisen12:00 - 12:30

Overrækkelse af Sakharov-prisen

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Frist

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner

Frist

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Frist

Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Partnerskabsaftale mellem EU og Japan

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Frist

Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Frist

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Frist

Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Frist

Pakke for det indre marked

Frist

Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Frist

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Frist

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Frist

Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Forhandling15:00 - 17:00

Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet

AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)17:00 - 18:00

Frist

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Frist

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Frist

EU’s associeringsaftale med Ukraine

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)18:00 - 24:00

Frist

Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik

Hurtig bilæggelse af handelstvister

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Frist

Ombudsmandens årsberetning for 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Frist

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Frist

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Frist

Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Torsdag den 13. december 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Situationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Hurtig bilæggelse af handelstvister

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Frist

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Frist

Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Frist

Fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Frist

Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Blockchain: en fremadskuende handelspolitik

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Frist

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan

Frist

Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik

Frist

Ombudsmandens årsberetning for 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Frist

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Forhandling15:00 - 16:30

Sjældne sygdomme

O-000118/2018

Kommissionen ENVI

Spredning af afrikansk svinepest

O-000124/2018

Kommissionen AGRI

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse