Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018283k

  Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Προθεσμία

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Προθεσμία

Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου

Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Προθεσμία

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Προθεσμία

Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Προθεσμία

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Προθεσμία

Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα

Προθεσμία

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Κώδικας θεωρήσεων

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Προθεσμία

Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Προθεσμία

Στρατιωτική κινητικότητα

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Προθεσμία

Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Συζητήσεις15:00 - 24:00

Προθεσμία

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Προθεσμία

Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Προθεσμία

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Προθεσμία

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Προθεσμία

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ10:00 - 12:00

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ12:00 - 12:30

Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Προθεσμία

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα

Προθεσμία

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Προθεσμία

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Προθεσμία

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Προθεσμία

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Προθεσμία

Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Προθεσμία

Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

Προθεσμία

Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Προθεσμία

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Προθεσμία

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Προθεσμία

Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία

Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Προθεσμία

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Προθεσμία

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Προθεσμία

Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Κατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Προθεσμία

Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Προθεσμία

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Προθεσμία

Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Προθεσμία

Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία

Προθεσμία

Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία

Προθεσμία

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Προθεσμία

Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Συζητήσεις15:00 - 16:30

Σπάνιες νόσοι

O-000118/2018

ΕπιτροπήENVI

Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

O-000124/2018

ΕπιτροπήAGRI

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου