Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. prosinca 2018. - Četvrtak, 13. prosinca 2018.247k

  Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Rasprave17:00 - 24:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Rok

Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Rok

Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 11. prosinca 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018.

Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinacija sustava socijalne sigurnosti

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Rok

Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Rok

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Rok

Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Rok

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Rok

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Rok

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Rok

Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima

Rok

Humanitarne vize

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Zakonik o vizama

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Rok

Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Rok

Vojna mobilnost

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Rok

Nova europska agenda za kulturu

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Rasprave15:00 - 24:00

Rok

Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa

Rok

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Rok

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Rok

Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Rok

Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Rok

Uspostava Europskog fonda za obranu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Srijeda, 12. prosinca 2018.

KLJUČNA RASPRAVA10:00 - 12:00

Rasprava o budućnosti Europe s predsjednikom Cipra Nikosom Anastasiadesom

Dodjela Nagrade Saharov12:00 - 12:30

Dodjela Nagrade Saharov

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Nacrt izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Rok

Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. - svi dijelovi

Rok

Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Rok

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Rok

Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i Jordana (pristupanje Hrvatske)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Rok

Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Rok

Program za provedbu Obzora Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Rok

Paket mjera za jedinstveno tržište

Rok

Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Rok

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Rok

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Rok

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Rasprave15:00 - 17:00

Uključivanje radnika i građana u pravednu tranziciju za sigurniji planet

GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)17:00 - 18:00

Rok

Uspostava Europskog fonda za obranu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Rok

Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Rok

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Rasprave (ili nakon glasovanja)18:00 - 24:00

Rok

Sukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici

Ubrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Djelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Rok

Ishod razmatranja Odbora za predstavke 2017.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Rok

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Rok

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Četvrtak, 13. prosinca 2018.

Rasprave09:00 - 11:50

Položaj migranata na granici s Europskom unijom u Bosni i Hercegovini

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Minimalno pokrivanje gubitaka za neprihodujuće izloženosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Ubrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Rok

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Sporazum o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između SAD-a i EU-a

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Rok

Zajednički sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Rok

Oporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Tehnologija lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Rok

Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu

Rok

Sukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici

Rok

Djelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Rok

Ishod razmatranja Odbora za predstavke 2017.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Rasprave15:00 - 16:30

Rijetke bolesti

O-000118/2018

KomisijaENVI

Širenje afričke svinjske kuge

O-000124/2018

KomisijaAGRI

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2018.Pravna napomena