Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r.252k

  Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.

Debaty17:00 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termin

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termin

Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 11 grudnia 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia

Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termin

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termin

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termin

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termin

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Termin

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Termin

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termin

Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termin

Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach

Termin

Wizy humanitarne

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Kodeks wizowy

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Termin

Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Termin

Mobilność wojskowa

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Termin

Nowy europejski program na rzecz kultury

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Termin

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termin

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Środa, 12 grudnia 2018 r.

DEBATA PRIORYTETOWA10:00 - 12:00

Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa12:00 - 12:30

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje

Termin

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Termin

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Termin

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Termin

Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termin

Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termin

Pakiet dotyczący jednolitego rynku

Termin

Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Debaty15:00 - 17:00

Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)17:00 - 18:00

Termin

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termin

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termin

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej

Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termin

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termin

Prace Komisji Petycji w 2017 r.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Termin

Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termin

Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termin

Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termin

Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Termin

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Termin

Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Termin

Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię

Termin

Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej

Termin

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termin

Prace Komisji Petycji w 2017 r.

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Debaty15:00 - 16:30

Choroby rzadkie

O-000118/2018

KomisjaENVI

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń

O-000124/2018

KomisjaAGRI

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018Informacja prawna