Program
ŠtrasburgPondelok, 10. decembra 2018 - Štvrtok, 13. decembra 2018254k

  Pondelok, 10. decembra 2018

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termín

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termín

Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 11. decembra 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018

Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Zriadenie Európskeho orgánu práce

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Termín

Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termín

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Termín

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Termín

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Termín

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Termín

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Termín

Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termín

Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch

Termín

Humanitárne víza

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Vízový kódex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Termín

Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Termín

Vojenská mobilita

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Termín

Nová európska stratégia pre kultúru

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Rozpravy15:00 - 24:00

Termín

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša

Termín

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Termín

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termín

Zriadenie Európskeho obranného fondu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Streda, 12. decembra 2018

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA10:00 - 12:00

Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy

Udelenie Sacharovovej ceny12:00 - 12:30

Udelenie Sacharovovej ceny

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (vlastné zdroje)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Termín

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Termín

Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom (pristúpenie Chorvátska)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Termín

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Termín

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Termín

Balík opatrení pre jednotný trh

Termín

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Termín

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Rozpravy15:00 - 17:00

Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Termín

Zriadenie Európskeho obranného fondu

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termín

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike

Rýchle riešenie obchodných sporov

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termín

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Termín

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termín

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Štvrtok, 13. decembra 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Rýchle riešenie obchodných sporov

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Termín

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Termín

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Termín

Spoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Termín

Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Termín

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska

Termín

Konflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike

Termín

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Rozpravy15:00 - 16:30

Zriedkavé choroby

O-000118/2018

KomisiaENVI

Šírenie afrického moru ošípaných

O-000124/2018

KomisiaAGRI

Posledná úprava: 13. decembra 2018Právne oznámenie