Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 14 януари 2019 г. - Четвъртък, 17 януари 2019 г.269k

  Понеделник, 14 януари 2019 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Срок

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Срок

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 15 януари 2019 г.

Разисквания09:00 - 10:30

Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка

Разисквания10:30 - 11:30

Анализ на австрийското председателство на Съвета

Тържествено заседание11:30 - 12:00

20-та годишнина от въвеждането на еврото

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Срок

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Срок

Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Срок

Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Срок

Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Срок

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Срок

Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Срок

Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Срок

Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Срок

Равенство между половете и данъчни политики в ЕС

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Разисквания15:00 - 23:00

Представяне на програмата от дейности на румънското председателство

Срок

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Срок

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Срок

Създаване на програмата InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Срок

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Срок

Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Срок

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Сряда, 16 януари 2019 г.

Разисквания08:30 - 10:00

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Разисквания10:00 - 12:20

Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение с Договорите

Срок

Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Срок

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Срок

Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Срок

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Срок

Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Срок

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Разисквания15:00 - 17:00

Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало

Срок

Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)17:00 - 18:00

Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Срок

Създаване на програмата InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Срок

Временен документ за пътуване на ЕС

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Срок

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г.

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Срок

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Срок

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Срок

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Срок

Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Разисквания (в края на гласуванията)18:00 - 24:00

Срок

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Срок

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Срок

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Срок

Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Срок

Създаване на програма „Права и ценности“

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Четвъртък, 17 януари 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Срок

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Срок

Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Срок

Създаване на програма „Права и ценности“

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Срок

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Срок

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Срок

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Срок

Диференцирана интеграция

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Срок

Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Разисквания15:00 - 16:00

Защита на производството на ориз в ЕС

O-000128/2018

КомисияAGRI

Последно осъвременяване: 17 януари 2019 г.Правна информация