Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019272k

  Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Προθεσμία

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Προθεσμία

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 10:30

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική

Συζητήσεις10:30 - 11:30

Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου

Πανηγυρική συνεδρίαση11:30 - 12:00

20ή επέτειος του ευρώ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζιστάν (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Συνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Προθεσμία

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Προθεσμία

Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Προθεσμία

Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Προθεσμία

Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Προθεσμία

Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Προθεσμία

Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Προθεσμία

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Συζητήσεις08:30 - 10:00

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Συζητήσεις10:00 - 12:20

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016

Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης

Προθεσμία

Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Προθεσμία

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Προθεσμία

Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Προθεσμία

Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εκπαίδευση, έρευνα και διατήρηση της μνήμης του ολοκληρωτικού παρελθόντος

Προθεσμία

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Προθεσμία

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Προθεσμία

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Προθεσμία

Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Προθεσμία

Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Προθεσμία

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Προθεσμία

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Προθεσμία

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Προθεσμία

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Προθεσμία

Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Προθεσμία

Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Προστασία του ρυζιού της ΕΕ

O-000128/2018

ΕπιτροπήAGRI

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου