Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Neljapäev, 17. jaanuar 2019236k

  Esmaspäev, 14. jaanuar 2019

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Tähtaeg

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tähtaeg

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 15. jaanuar 2019

Arutelud09:00 - 10:30

ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses

Arutelud10:30 - 11:30

Nõukogu eesistujariigi Austria ülevaade

Pidulik istung11:30 - 12:00

Euro 20. aastapäev

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Tähtaeg

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tähtaeg

ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Tähtaeg

Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Tähtaeg

EIP põhikirja muutmine

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Tähtaeg

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Tähtaeg

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Tähtaeg

Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Tähtaeg

Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Tähtaeg

Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Arutelud15:00 - 23:00

Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine

Tähtaeg

EKP 2017. aasta aruanne

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Tähtaeg

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Tähtaeg

InvestEU programmi loomine

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Tähtaeg

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Tähtaeg

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tähtaeg

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Arutelud08:30 - 10:00

Ühendkuningriigi EList väljaastumine

Arutelud10:00 - 12:20

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine

Kodukorra artikli 108 lõike 6 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas

Tähtaeg

ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“)

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Tähtaeg

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Tähtaeg

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tähtaeg

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Tähtaeg

WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tähtaeg

Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Arutelud15:00 - 17:00

Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine

Tähtaeg

Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)17:00 - 18:00

Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Tähtaeg

InvestEU programmi loomine

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Tähtaeg

ELi tagasipöördumistunnistus

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Tähtaeg

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Tähtaeg

EKP 2017. aasta aruanne

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Tähtaeg

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Tähtaeg

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Tähtaeg

Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Arutelud (või hääletuse lõpus)18:00 - 24:00

Tähtaeg

Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017)

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Tähtaeg

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Tähtaeg

Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Tähtaeg

Õiguste ja väärtuste programmi loomine

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Neljapäev, 17. jaanuar 2019

Arutelud09:00 - 11:50

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017)

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tähtaeg

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Tähtaeg

Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Tähtaeg

Õiguste ja väärtuste programmi loomine

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Tähtaeg

Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Tähtaeg

Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Tähtaeg

Diferentseeritud integratsioon

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Tähtaeg

Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Arutelud15:00 - 16:00

ELi riisitootmise kaitse

O-000128/2018

KomisjonAGRI

Viimane päevakajastamine: 16. jaanuar 2019Õigusalane teave