Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 14. siječanja 2019. - Četvrtak, 17. siječanja 2019.241k

  Ponedjeljak, 14. siječanja 2019.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Postupak Unije za odobravanje pesticida

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Rok

Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Rok

Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 15. siječanja 2019.

Rasprave09:00 - 10:30

Reforma politike EU-a u području azila i migracija a s obzirom na kontinuiranu humanitarnu krizu u Sredozemlju i Africi

Rasprave10:30 - 11:30

Pregled austrijskog predsjedništva Vijeća

Svečana sjednica11:30 - 12:00

20. obljetnica eura

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Sklapanje sporazuma o statusu između EU-a i Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana (pristupanje Hrvatske)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Kirgistana

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Autonomna vožnja u europskom prometu

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Rok

Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Rok

Privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Rok

Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Rok

Izmjena Statuta Europske investicijske banke

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Rok

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Rok

Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Rok

Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Rok

Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Rasprave15:00 - 23:00

Predstavljanje programa aktivnosti rumunjskog predsjedništva

Rok

Godišnje izvješće ESB-a za 2017.

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Rok

Bankovna unija - godišnje izvješće za 2018.

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Rok

Uspostava programa InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Rok

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Rok

Europski socijalni fond plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Rok

Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Srijeda, 16. siječanja 2019.

Rasprave08:30 - 10:00

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

Rasprave10:00 - 12:20

Rasprava o budućnosti Europe s predsjednikom Vlade Španjolske Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2016.

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika u kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma s predviđenim Sporazumom između EU-a i Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum

Rok

Sporazum između EU-a i Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum (Rezolucija)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Sporazum između EU-a i Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Sporazuma između EU-a i Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a – Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Rok

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Rok

Europski socijalni fond plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Rok

Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Raspodjela carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Rok

Postupak Unije za odobravanje pesticida

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Rasprave15:00 - 17:00

Sveobuhvatno europsko obrazovanje, istraživanje i sjećanje na totalitarnu prošlost

Rok

Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)17:00 - 18:00

Uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Rok

Uspostava programa InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Rok

Privremena putna isprava EU-a

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Rok

Program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje 2021. – 2025.

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Rok

Godišnje izvješće ESB-a za 2017.

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Rok

Bankovna unija - godišnje izvješće za 2018.

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Rok

Provedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Rok

Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Rasprave (ili nakon glasovanja)18:00 - 24:00

Rok

Borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Rok

Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Godišnje izvješće za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Rok

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Rok

Uspostava programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Rok

Uspostava programa Prava i vrijednosti

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Program pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Četvrtak, 17. siječanja 2019.

Rasprave09:00 - 11:50

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Program pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Godišnje izvješće za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Prekogranične pretvorbe, spajanja i podjele

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Uspostava višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Rok

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Rok

Uspostava programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Rok

Uspostava programa Prava i vrijednosti

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Rok

Europski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Rok

Borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Rok

Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Rok

Diferencirana integracija

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Rok

Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Rasprave15:00 - 16:00

Zaštita riže iz EU-a

O-000128/2018

KomisijaAGRI

Posljednje ažuriranje: 16. siječanja 2019.Pravna napomena