Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Czwartek, 17 stycznia 2019 r.245k

  Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Termin

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termin

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Debaty09:00 - 10:30

Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce

Debaty10:30 - 11:30

Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie

Uroczyste posiedzenie11:30 - 12:00

Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Jazda autonomiczna w transporcie europejskim

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Termin

Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termin

Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Termin

Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termin

Zmiana statutu EBI

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termin

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Termin

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Termin

Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Termin

Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Termin

Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Debaty15:00 - 23:00

Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady

Termin

Roczny raport EBC za rok 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Termin

Ustanowienie Programu InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termin

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Termin

Europejski Fundusz Społeczny Plus

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termin

Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Środa, 16 stycznia 2019 r.

Debaty08:30 - 10:00

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Debaty10:00 - 12:20

Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016

Projekt rezolucji zgodnie z art. 108 ust. 6 z wnoskiem o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego

Termin

Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Termin

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Termin

Europejski Fundusz Społeczny Plus

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termin

Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Termin

Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termin

Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Debaty15:00 - 17:00

Wszechstronne europejske badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamietnianie jej

Termin

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)17:00 - 18:00

Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Termin

Ustanowienie Programu InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termin

Tymczasowy unijny dokument podróży

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Termin

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Termin

Roczny raport EBC za rok 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Termin

Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Termin

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Termin

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Termin

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termin

Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termin

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Czwartek, 17 stycznia 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termin

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termin

Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termin

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termin

Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Termin

Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Termin

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Termin

Zróżnicowana integracja

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Termin

Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Debaty15:00 - 16:00

Ochrona produkcji ryżu w UE

O-000128/2018

KomisjaAGRI

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019Informacja prawna