Program
ŠtrasburgPondelok, 14. januára 2019 - Štvrtok, 17. januára 2019245k

  Pondelok, 14. januára 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Termín

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termín

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 15. januára 2019

Rozpravy09:00 - 10:30

Reforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike

Rozpravy10:30 - 11:30

Zhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady

Slávnostná schôdza11:30 - 12:00

20. výročie eura

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Termín

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termín

Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Termín

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Termín

Zmena štatútu Európskej investičnej banky

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Termín

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Termín

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Termín

Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Termín

Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Termín

Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Rozpravy15:00 - 23:00

Predstavenie programu činností rumunského predsedníctva

Termín

Výročná správa ECB za rok 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Termín

Banková únia – výročná správa za rok 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Termín

Zriadenie Programu InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termín

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Termín

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termín

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Streda, 16. januára 2019

Rozpravy08:30 - 10:00

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Rozpravy10:00 - 12:20

Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016

Návrh uznesenia v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami

Termín

Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Termín

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Termín

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termín

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Termín

Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termín

Postup Únie pre povoľovanie pesticídov

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Rozpravy15:00 - 17:00

Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť

Termín

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Termín

Zriadenie Programu InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Termín

Náhradný cestovný doklad EÚ

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Termín

Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Termín

Výročná správa ECB za rok 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Termín

Banková únia – výročná správa za rok 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Termín

Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Termín

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Termín

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Termín

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termín

Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termín

Zriadenie programu Práva a hodnoty

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Štvrtok, 17. januára 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Termín

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termín

Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Termín

Zriadenie programu Práva a hodnoty

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Termín

Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Termín

Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Termín

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Termín

Diferencovaná integrácia

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Termín

Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Rozpravy15:00 - 16:00

Ochrana ryže vypestovanej v EÚ

O-000128/2018

KomisiaAGRI

Posledná úprava: 17. januára 2019Právne oznámenie