Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 januari 2019 - Torsdagen den 17 januari 2019238k

  Måndagen den 14 januari 2019

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Tidsfrist

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tidsfrist

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 15 januari 2019

Debatt09:00 - 10:30

Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika

Debatt10:30 - 11:30

Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet

Högtidligt möte11:30 - 12:00

Euron 20 år

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien

A8-0463/2018

 ***

LIBEBodil Valero

Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning)

A8-0443/2018

 ***

AFETCristian Dan Preda

Övergripande avtal EU-Kirgizistan

A8-0450/2018

AFETCristian Dan Preda

Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa

A8-0425/2018

TRANWim van de Camp

Tidsfrist

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

A8-0193/2018

 ***I

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tidsfrist

Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer

A8-0330/2018

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Tidsfrist

Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Tidsfrist

Ändring av EIB:s stadga

A8-0476/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Tidsfrist

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet

A8-0429/2018

FEMMAngelika Mlinar

Tidsfrist

Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

A8-0393/2018

ITREMarian-Jean Marinescu

Tidsfrist

Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn

A8-0378/2018

CONTBrian Hayes

Tidsfrist

EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU

A8-0449/2018

AFETAndrzej Grzyb

Tidsfrist

Jämställdhet och skattepolitik i EU

A8-0416/2018

ECON, FEMMMarisa Matias, Ernest Urtasun

Debatt15:00 - 23:00

Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram

Tidsfrist

ECB:s årsrapport för 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Tidsfrist

Bankunionen - årsrapport 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Tidsfrist

Inrättande av InvestEU-programmet

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Tidsfrist

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Tidsfrist

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tidsfrist

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

  Onsdagen den 16 januari 2019

Debatt08:30 - 10:00

Förenade kungarikets utträde ur EU

Debatt10:00 - 12:20

Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016

Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen

Tidsfrist

Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution)

A8-0478/2018

INTAMarietje Schaake

Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet

A8-0471/2018

 ***

INTAMarietje Schaake

Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

A8-0472/2018

 ***

INTAIuliu Winkler

Tidsfrist

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

A8-0445/2018

 ***I

EMPLMaria Arena

Tidsfrist

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

A8-0461/2018

 ***I

EMPLVerónica Lope Fontagné

Tidsfrist

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Tidsfrist

Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen

A8-0361/2018

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

A8-0475/2018

PESTNorbert Lins, Bart Staes

Debatt15:00 - 17:00

Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna

Tidsfrist

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)17:00 - 18:00

Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall

A8-0441/2018

 *

ITREPeter Kouroumbashev

Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika

A8-0459/2018

INTAReimer Böge

Tidsfrist

Inrättande av InvestEU-programmet

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Tidsfrist

Provisorisk EU-resehandling

A8-0433/2018

 *

LIBEKinga Gál

Tidsfrist

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025

A8-0406/2018

 *

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Tidsfrist

ECB:s årsrapport för 2017

A8-0424/2018

ECONGabriel Mato

Tidsfrist

Bankunionen - årsrapport 2018

A8-0419/2018

ECONNils Torvalds

Tidsfrist

Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru

A8-0446/2018

INTASantiago Fisas Ayxelà

Tidsfrist

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017

A8-0466/2018

LIBEJosep-Maria Terricabras

Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)18:00 - 24:00

Tidsfrist

Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Tidsfrist

Årsrapport om EIB:s finansiella verksamhet

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Tidsfrist

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Tidsfrist

Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Tidsfrist

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

  Torsdagen den 17 januari 2019

Debatt09:00 - 11:50

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen

A8-0413/2018

 *

ITRERebecca Harms

Årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet

A8-0479/2018

CONTGeorgi Pirinski

Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig

A8-0465/2018

JURIPavel Svoboda

Gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller uppdelningar

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

A8-0005/2019

 ***I

PECHClara Eugenia Aguilera García

Tidsfrist

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

A8-0469/2018

 ***I

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Tidsfrist

Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Tidsfrist

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Tidsfrist

Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

A8-0448/2018

 *

ITREVladimir Urutchev

Tidsfrist

Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

A8-0456/2018

IMCOLara Comi

Tidsfrist

Årsrapport om EIB:s finansiella verksamhet

A8-0415/2018

ECONBarbara Kappel

Tidsfrist

Differentierad integration

A8-0402/2018

AFCOPascal Durand

Tidsfrist

Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ

A8-0420/2018

AFCO, PETIJo Leinen, Yana Toom

Debatt15:00 - 16:00

Skydd av EU:s risproduktion

O-000128/2018

KommissionenAGRI

Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande