Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г.295k

  Понеделник, 11 февруари 2019 г.

Разисквания17:00 - 24:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Програма на ЕС за борба с измамите

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Срок

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Срок

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Срок

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

Срок

Едри хищници

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 12 февруари 2019 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Срок

Механизъм за гражданска защита на Съюза

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Срок

Устойчива употреба на пестициди

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Срок

Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Срок

Минимални изисквания за повторното използване на водата

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)

A8-0030/2019

 ***

PECHJoão Ferreira

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция)

A8-0034/2019

PECHJoão Ferreira

Предложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко

A8-0027/2019

 ***

PECHAlain Cadec

Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

A8-0016/2019

 ***

PECHNorica Nicolai

Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия)

A8-0066/2019

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Срок

Програма на ЕС за борба с измамите

A8-0064/2019

 ***I

CONTJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Срок

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Срок

Механизъм за гражданска защита на Съюза

A8-0180/2018

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Срок

Минимални изисквания за повторното използване на водата

A8-0044/2019

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства

A8-0318/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Срок

Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика

A8-0052/2019

 ***I

IMCONicola Danti

Срок

Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки

A8-0028/2019

 *

ECONFulvio Martusciello

Срок

Стратегии за интегриране на ромите

Срок

Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

A8-0041/2019

AFCOMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Срок

Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество

A8-0038/2019

AFCOAlain Lamassoure

Срок

Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията

A8-0033/2019

AFCOMercedes Bresso

Срок

Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС

A8-0051/2019

AFCOBarbara Spinelli

Срок

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)

A8-0050/2019

AFCOPaulo Rangel

Срок

Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

A8-0019/2019

ITREAshley Fox

Срок

Устойчива употреба на пестициди

A8-0045/2019

ENVIJytte Guteland

Срок

Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване

A8-0046/2019

ENVIIvo Belet

Разисквания15:00 - 17:00

Положението в Сирия

Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Разисквания17:00 - 19:00

Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно бъдещето на Европа

Разисквания19:00 - 24:00

Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Сингапур

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Срок

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Срок

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Срок

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС

O-000135/2018

КомисияFEMM

Срок

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените

O-000134/2018

КомисияFEMM

Срок

Използването на канабис за медицински цели

O-000122/2018

КомисияENVI

Генно инженерство на човешки геном

O-000012/2019

СъветPPE

O-000013/2019

КомисияPPE

  Сряда, 13 февруари 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“

Срок

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

График на месечните сесии на Парламента за 2020 г.

Европейска агенция за контрол на рибарството

A8-0037/2019

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

A8-0010/2019

 ***I

ECONKay Swinburne

Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

A8-0261/2018

 ***I

JURIPavel Svoboda

Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

A8-0069/2019

 ***I

LIBEDennis de Jong

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

A8-0053/2019

 ***

INTADavid Martin

Срок

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0048/2019

INTADavid Martin

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур

A8-0054/2019

 ***

INTADavid Martin

Срок

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0049/2019

INTADavid Martin

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

A8-0020/2019

 ***

AFETAntonio López-Istúriz White

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)

A8-0023/2019

AFETAntonio López-Istúriz White

Договор за създаване на транспортна общност

A8-0022/2019

 ***

TRANKarima Delli

Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

A8-0467/2018

AFETCristian Dan Preda

Срок

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Срок

Програма „Правосъдие“

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Срок

Състояние на дебата относно бъдещето на Европа

A8-0427/2018

AFCORamón Jáuregui Atondo

Разисквания15:00 - 17:00

Справедливо данъчно облагане за справедливо общество

Оценка на здравните технологии

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)17:00 - 18:00

Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

A8-0477/2018

 ***I

JURIEmil Radev

Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

A8-0001/2019

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция

A8-0067/2019

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Срок

Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

A8-0015/2019

 ***I

TRANDominique Riquet

Срок

Застраховка при използването на моторни превозни средства

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Срок

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС

Срок

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените

Срок

Използването на канабис за медицински цели

Срок

Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.

A8-0024/2019

PETICecilia Wikström

Разисквания (в края на гласуванията)18:00 - 24:00

Срок

Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС

Срок

Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Срок

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Срок

Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Срок

Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Срок

Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Срок

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища

Срок

Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване

  Четвъртък, 14 февруари 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Срок

Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

A8-0414/2018

 ***I

REGIMatthijs van Miltenburg

Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия

A8-0065/2019

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Оценка на здравните технологии

A8-0289/2018

 ***I

ENVISoledad Cabezón Ruiz

Срок

Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

A8-0198/2018

 ***I

INTAFranck Proust

Срок

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза

A8-0199/2018

 ***I

TRANMassimiliano Salini

Срок

Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

A8-0274/2018

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Срок

Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането

A8-0360/2018

 ***I

ECONEva Maydell

Срок

Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

A8-0032/2019

 ***I

TRANRoberts Zīle

Срок

Адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

A8-0014/2019

 ***I

ITREMiroslav Poche

Срок

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

Срок

Правата на интерсексуалните лица

Срок

Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)

Срок

Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС

Срок

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища

Срок

Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

A8-0057/2019

AGRIJørn Dohrmann

Срок

Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление

A8-0059/2019

IMCOVirginie Rozière

Срок

Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

A8-0055/2019

AFCOGyörgy Schöpflin

Разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

Срок

Европа, която закриля: чист въздух за всички

O-000138/2018

КомисияENVI

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация